عیسوند

شاید این جمله را همه قبول دارند که هیچ جایی نامی بر خود نمی گیرد مگر اینکه آن نام به مناسبت وعلتی باشد .

نام روستا معمولا برگرفته از بافت انسانی یا اولین کسانی که اقدام به آباد کردن آن مکان نموده اند یا... می باشد.

در مورد وجه تسمیه عیسوند( با فتح سین- واو – نون ) که در بعضی نوشته ها به صورت عیسی وند نیز آمده باید گفت بهترین علتی که از تحقیقات میدانی بدست آمده نطریه ایست که در ذیل می آوریم:ادامه مطلب